UPUTSTVA ZA VLASNIKE KUĆA I STANOVA ZA ODMOR

Temeljem Zakona o turističkoj pristojbi (NN 52/19), vlasnik kuće/stana/apartmana za odmor obavezan je u roku od 24 sata od dolaska prijaviti u sustav eVisitor sve osobe koje borave u toj kući/stanu/apartmanu za odmor, te uplatiti turističku pristojbu.
Vlasnik kuće/stana/apartmana za odmor može za sebe i članove uže obitelji turističku pristojbi platiti u paušalnom iznosu ili po ostvarenom noćenju umanjenu za 70% od iznosa 10,00 kuna turističke pristojbe utvrđenoj za noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost.
Navedeno se odnosi na hrvatske državljane, te na državljane država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije.
Članovi uže obitelji vlasnika kuće/stana/apartmana za odmor su: bračni i izvanbračni drug, životni partner sukladno posebnom propisu kojim se regulira životno partnerstvo osoba istog spola, srodnici u ravnoj lozi i njihovi bračni drugovi, braća i sestre i njihovi bračni drugovi, posvojitelj i posvojenik i njihova djeca i bračni drugovi, pastorčad te maćeha i očuh.
Turistička pristojba koju plaća vlasnik kuće/ apartmana/ ili stana za odmor u godišnjem paušalnom iznosu, za sebe i članove uže obitelji iznosi za sva mjesta u Općini Jasenice:

 

  Iznos turističke pristojbe (u eurima)
Prvi član 9,00
Drugi član 9,00
Za svakog sljedećeg člana 3,50

 

Vlasnik kuće/stana/apartmana za odmor koji plaća paušalni iznos turističke pristojbe obvezan je isti uplatiti najkasnije do 15. srpnja tekuće godine.

Turistička pristojba po ostvarenom noćenju iznosi:

 

 

Vlasnik i članovi uže obitelji (po osobi/noćenju),- u eurima Ostale osobe u kući/stanu/apartmanu za odmor (po osobi/noćenju), - u eurima
0,40 1,33

 

 

Turistička pristojba po ostvarenom noćenja plaća se kada se boravi u kući/stanu/apartmanu za odmor u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna.

Turističku pristojbu ne plaćaju:
1. djeca do 12 godina
2. osobe s invaliditetom od 70% i većim i jedan pratitelj
3. osobe koje zbog potrebe rada ili obavljanja poslova koriste uslugu smještaja u općini ili gradu u kojem nemaju prebivalište, isključivo za vrijeme obavljanja poslova/rad
4. profesionalni članovi posade na čarterskim plovilima i brodovima za višednevna kružna putovanja
5. sudionici školskih paket aranžmana s uključenim smještajem, koje su odobrile školske ustanove
6. osobe koje uslugu noćenja koriste u okviru ostvarivanja prava na smještaj kao korisnici socijalne službe
7. studenti i đaci koji nemaju prebivalište u općini ili gradu u kojem se školuju kada borave u smještajnom objektu u toj općini ili gradu.

Osobe od navršenih 12 do 18 godina turističku pristojbu plaćaju umanjenu za 50%.